Společné jmění manželů - výklad k SJM | advokat-zlinsko.cz
Close
PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Společné jmění manželů – SJM

 

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ – SJM

 

Společné jmění manželů (SJM) vzniká jen mezi manžely a jedná se o jmění jako souhrn veškerých aktiv (majetek, věci, pohledávky, práva a penězi ocenitelné hodnoty) a pasiv (dluhy a závazky) náležejících manželům a majících majetkovou hodnotu. Nejsou zde stanoveny žádné podíly, každý z manželů má právo k celé věci spadající do SJM, omezené pouze právem druhého manžela. Obsahem SJM jsou zejména práva a povinnosti manželů ohledně aktiv a pasiv v SJM, která vykonávají manželé společně. Subjekty SJM jsou pouze manželé po dobu trvání manželství. Okolnost, že spolu fakticky nežijí, pokud jejich manželství stále formálně existuje, nemá zásadně sama o sobě na trvání SJM vliv.

 

 • režimy, v nichž existuje SJM:
 • zákonný režim
 • smluvený režim
 • režim založený rozhodnutím soudu

 

ZÁKONNÝ REŽIM SJM 

 

 součástí SJM je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co:

 • slouží osobní potřebě jednoho z manželů
 • nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl
 • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech
 • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví
 • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení či ztrátu výhradního majetku

součástí SJM je tedy např. nemovitost, kterou společně nabyli oba manželé za trvání manželství ze společných prostředků, společná hypotéka na tuto nemovitost, společně koupené auto za prostředky v SJM, příjmy z pracovního poměru nebo z živnosti atp.

součástí SJM je i zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů (ne tedy celý takový příjem, ale jen zisk, čímž se rozumí čistý výnos po odečtení nákladů)

součástí SJM je také podíl manžela v obchodní společnosti či družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, vyjma případu, kdy by takový podíl nabyl způsobem zakládajícím jeho výlučné vlastnictví

 

obvyklé vybavení rodinné domácnosti:

věci náležející k obvyklému vybavení rodinné domácnosti, tj. věci sloužící běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů, jsou ve zvláštním právním režimu, pokud jde o nakládání s nimi, kdy cílem je tyto věci ochránit – k tomu, aby např. manžel takovou věc prodal, potřebuje souhlas manželky, jinak se tato může dovolat relativní neplatnosti smlouvy

 

součástí SJM jsou dluhy převzaté (tzn. smluvně převzaté, nikoliv dluhy vzniklé ze zákona, z rozhodnutí soudu či správního orgánu – např. pokuta z přestupku, či z titulu náhrady škody – toto vše je výlučným dluhem, nikoliv SJM) za trvání manželství, ledaže :

 • se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo
 • je převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž by se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Druhý manžel ovšem musí vůči věřiteli tuto skutečnost účinně namítnout, jakmile se o tom dozví

 

SPRÁVA SJM V ZÁKONNÉM REŽIMU 

 

 • až na shora stanovené výjimky tedy vše ostatní, pokud to splňuje shora uvedenou definici, patří do SJM, což má zejména ten význam, že z právního jednání týkajícího se aktiv či pasiv v rámci SJM jsou oprávněni a zavázáni oba manželé společně a nerozdílně = solidárně a taktéž práva a povinnosti jim patří společně a nerozdílně. Oba manželé, nebo jeden z nich ovšem podle dohody, SJM užívají, udržují, nakládají s ním, hospodaří s ním a spravují jej

 

 • v záležitostech týkajících se SJM, které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden z nich se souhlasem druhého. Pokud by odmítal manžel dát souhlas bez vážného důvodu a v rozporu se zájmem manželů, rodiny či rodinné domácnosti, může druhý manžel navrhnout, aby jeho souhlas svým rozhodnutím nahradil soud

 

 • jedná-li právně manžel bez souhlasu druhého tam, kde je to vyžadováno, může se druhý manžel dovolat neplatnosti takového jednání

 

 • pokud se má součást SJM použít k podnikání jednoho z manželů a přesahuje-li majetková hodnota toho míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, vyžaduje se při prvním použití souhlas druhého manžela, jinak lze uplatnit relativní neplatnost jednání

 

BYDLENÍ MANŽELŮ 

 

Manželé mají obydlí tam, kde mají rodinnou domácnost. Manželé se mohou dohodnout, že budou bydlet trvale odděleně. Pokud je obydlím manželů dům či byt, ke kterému má výhradní právo zde bydlet jeden z manželů a je-li to jiné právo než závazkové, vznikne druhému z manželů právo bydlení. V případě nájemního práva pro jednoho z manželů vzniká společné nájemní právo i druhému z manželů. Zákon také řeší ochranu druhého z manželů v rámci ustanovení, co nesmí např. manžel vlastnící byť výlučně nemovitou věc, v níž je rodinná domácnost manželů, činit bez souhlasu druhého manžela, zj. nesmí ohrozit či znemožnit společné bydlení manželů. V případě rozvodu má právo manžel, který se má odstěhovat z domu proto, že je ve výlučném vlastnictví druhého manžela, bydlet do doby zajištění adekvátní bytové náhrady, pokud o tom soud takto rozhodne, případně pokud je danému manželovi svěřeno nezletilé dítě, tak soud může založit na určitou dobu i právo věcného břemene bydlení v dané nemovitosti.

 

 

REŽIM SMLUVENÝ A ZALOŽENÝ ROZHODNUTÍM SOUDU 

 

jedná se o varianty ke standardnímu režimu podle zákona tak, jak je uvedeno výše

 

SMLUVENÝ REŽIM

 • snoubenci a manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od shora popsaného zákonného režimu, a to formou veřejné listiny, čímž vylučují, aby během manželství působila mezi nimi právní úprava SJM
 • může jít např. o oddělená jmění, vyhrazení vzniku SJM až ke dni zániku manželství nebo o zúžení či rozšíření SJM
 • může jít jak o existující jmění, tak jmění do budoucna
 • u snoubenců jde o tzv. předmanželskou smlouvu
 • taková smlouva nesmí ve svých důsledcích vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu a nesmí se svým obsahem nebo účelem dotknout zásadně práv třetí osoby, jinak vůči takové osobě nemá účinky

 

REŽIM ZALOŽENÝ ROZHODNUTÍM SOUDU

 • je-li pro to závažný důvod, soud na návrh manžela SJM zruší nebo zúží jeho rozsah
 • závažným důvodem je vždy skutečnost:
 • že manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu
 • že manžela lze považovat za marnotratného
 • že manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika
 • jako závažný důvod lze také shledat to, že manžel začal podnikat nebo se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby

 

VYPOŘÁDÁNÍ SJM

 

SJM zaniká nejpozději se zánikem manželství – tj. nejčastěji smrtí či rozvodem. Zrušení společné domácnosti nebo odstěhování se nemá automaticky za následek zánik či zrušení SJM. Vypořádání SJM pak probíhá ve všech případech po zániku SJM … vypořádání SJM = uspořádání majetkových vztahů mezi manžely ke jmění, které bylo předmětem SJM v době jeho zániku – provedení likvidace dosud společných povinností a práv.

 

Vypořádáním SJM nesmí být dotčeno právo třetí osoby, jinak se může domáhat, aby soud určil, že je vypořádání vůči ní neúčinné. S tím souvisí také další zásada, a sice že vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely. Dohodu o vypořádání SJM lze uzavřít po rozvodu manželství, ale v případě nesporného rozvodu i před tím, ovšem s účinky až k právní moci rozsudku o rozvodu. Dohoda o vypořádání SJM vyžaduje písemnou formu, pokud byla uzavřena za trvání manželství nebo pokud je předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva. I v případech, kdy písemná forma vyžadována není, se však doporučuje z důvodu právní jistoty smlouvu ústně neuzavírat.

 

postup a možnosti vypořádání SJM:

dohoda

rozhodnutí soudu

zákonná domněnka

 

Zákon dává přednost vypořádání dohodou, ovšem nedojde-li k uzavření dohody, rozhodne o vypořádání SJM soud na návrh jednoho z manželů. Pokud nedojde do tří let od zániku SJM k jeho vypořádání (tj. např. do 3 let od rozvodu) a ani nebyl podán návrh na vypořádání soudem, pak platí nevyvratitelná zákonná domněnka vypořádání SJM:

 • hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá
 • ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví s rovnými podíly
 • ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma a podíly jsou opět stejné

 

V praxi často bývalí manželé podceňují vypořádání SJM, když se po rozvodu nevypořádají nebo mají pocit, že ani není co vypořádávat, případně mají pocit, že ústní domluva mezi nimi postačuje. Omyl takového přístupu se může ovšem projevit v budoucnu v rámci např. exekucí vedených byť jen proti jednomu z manželů za určitých podmínek.

 

Pokud nedojde k dohodě nebo se neuplatní fikce, tak platí následující PRAVIDLA VYPOŘÁDÁNÍ SJM SOUDEM:

 • podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné = obecné pravidlo
 • zápočty: každý z manželů nahradí to, co ze SJM bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek a naopak každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na SJM
 • přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí
 • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost a dále k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do SJM: zde hrají roli okolnosti jako zvýšené výdaje jednoho z manželů, naopak vysoké příjmy jednoho z manželů, bezdůvodné opuštění společné domácnosti, péče o děti a obstarávání společné domácnosti

 

POTŘEBUJETE DOHODU O VYPOŘÁDÁNÍ SJM?

POKRAČUJTE ZDE

 

Recenze

Lucie HavlíkováLucie Havlíková
20:51 16 Feb 24
Pan advokát byl velice ochotný, vše nám vysvětlil, zařídil a sepsal. Věnoval se nám i mezi vánočními svátky a po Novém roce vše jen dokončil podle našich požadavků. Mockrát děkujeme za rychlé a bezproblémové vyřízení přepisu nemovitosti a všem doporučujeme.
Tomáš ČervenkaTomáš Červenka
12:40 26 Jan 24
SKVĚLÉ SLUŽBY! Po naší prosbě o rychlé vyhotovení smluv jsme byli ujištěni, že udělají maximum. Následně jsme vše, co jsme potřebovali, dostali ještě dříve, než bylo slíbeno a ve špičkové kvalitě. Doplňující dotazy obratem zodpověděli a přidali soupis následujícího postupu. Děkujeme a jednoznačně doporučujeme!
Karolina KvitovaKarolina Kvitova
19:58 15 Nov 23
Po cetbe recenzi jsem nic jineho nez skvele sluzby neocekavala, ale realita prekonala veskera ma ocekavani - rychlost, ochota a automaticke upozorneni na souvislosti, ktere bezny obcan nevi (nebo je nedomysli), me temer sokovaly. ;)Mockrat dekuji panu Hradilovi a priste uz jedine do teto AK!
Ivana PerutkovaIvana Perutkova
07:35 26 Oct 23
Využila jsem služeb souvisejících s darovací smlouvou. Naprostá spokojenost - rychlost, srozumitelnost, profesionalita, příznivá cena. Můžu jen doporučit.
hana musilovahana musilova
16:17 10 Oct 23
Obrátila jsem se znovu na tuto advokátní kancelář. Zpracování darovací smlouvy bylo opět rychlé a precizní. Zápis do katastru proběhl v naprostém pořádku. Tuto advokátní kancelář vřele doporučuji.
Jiří VálekJiří Válek
12:54 27 Sep 23
Ing. Jiří Válek, MBA, Hrdějovice, okr. České BudějovicePro vypracování darovací smlouvy jsem si na základě vynikajících referencí vybral tuto AK. Jelikož jsem požadoval zřízení věcného břemene byla práce na DS složitější a především náročnější na vzájemnou komunikaci. To co již bylo napsáno v předcházejících referencích mohu z mé osobní zkušenosti zcela potvrdit.Zejména pak musím vyzdvihnout to, že přidanou hodnotu vidím v přístupu k poradenství, jehož rozsah AK nijak neomezuje a ani navíc neúčtuje. Její vysoce profesionální a vstřícný přístup mne velice mile překvapil. Mohu jen a jen doporučit využít služby této AK. Děkuji za spolupráci.
MONI KaMONI Ka
10:46 26 Sep 23
Skvělé, rychlé, příjemné,ochotné a profesionální jednání, smlouvy připraveny obratem, porada po telefonu, vždy byl pan JUDr. k dispozici, rovné a přímé jednání. Příjemné vystupování. 100% spokojenost, Doporučuji. Monika Samarova
BolidBolid
10:34 22 Sep 23
Potřeboval jsem vyřešit zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku + návrh na vklad do katastru - vše proběhlo rychle a hladce, jsem moc spokojený. Doporučuji, perfektní komunikace a ochota
Lenka KubickovaLenka Kubickova
10:57 16 Aug 23
Tuto Advokátní kancelář můžu vřele doporučit!! Osobní přístup pana doktora Hradila a vstřícnost mě velmi mile překvapila. To se dnes opravdu jen tak nevidí.Děkuji ještě jednou za pomoc a konečné pozitivní rozhodnutí. Můžu všem jen doporučit!
Marcela BarošováMarcela Barošová
11:08 15 Jun 23
Tuto Advokátní kancelář můžu vřele doporučit. Vymáhala jsem sama pohledávku z mého podnikání od dlužníka skoro 6 měsíců a marně. Až po oslovení AK začal dlužník reagovat a dnes máme konečně vše doplaceno. Osobní přístup pana doktora Hradila a vstřícnost se dneska jen tak nevidí. Veškeré náklady do doby vymožení dluhu šly na vrub AK. Děkuji, že jste. Můžu všem .jen doporučit. Barošová Marcela, prádelna BLANKYT
AvaAva
10:23 26 May 23
Mám výbornou zkušenost s panem doktorem Hradilem, u kterého jsem si nechávala kontrolova kupní smlouvu na nemovitost. Pan doktor mi obratem odpověděl, smlouvu zkontroloval do 2 dnů, a poté jsme si ještě dvakrát volali. Při telefonátech mi vše jako laikovi vysvětlil, jaké situace mohou nastat a příklady z praxe. Za mě skvělá služba a výborná spolupráce. Doporučuji
Vendy _Vendy _
15:47 12 Apr 23
Předmětem spolupráce byla příprava Darovací smlouvy jako podklad pro změnu vlastníka v katastru nemovitostí. Služba je sice on-line, ale nijak nepostrádá na kvalitě. Již při prvním kontaktu jsme dostali maximum informací a návod, jak postupovat, taktéž na závěr. Samotná smlouva byla hotova rychle a precizně. Vše dopadlo výborně. Poměr cena/výkon je skvělá. Předala jsem doporučení známým.
Martin ŠkolníkMartin Školník
09:26 08 Apr 23
Po několika špatných zkušenostech jsme konečně našli skvělou AK zastoupenou JUDr. Hradilem. Jeho přístup byl vždy vstřícný, trpělivý a ochotný řešit problém. S čistým svědomím mohu všem vřele doporučit.
Markéta AdamovičováMarkéta Adamovičová
17:54 29 Mar 23
Z naší strany velká spokojenost. Darovací smlouva připravena do druhého dne, vše podrobně vysvětleno, drobné úpravy ve smlouvě provedeny obratem. Cena velmi příjemná. Osobní přístup velmi vstřícný. Jednoznačně doporučuji a AK děkuji za pomoc.
Arnošt NovotnýArnošt Novotný
14:39 08 Mar 23
Potřebovali jsme vyřešit převod majetku na naše dvě dcery.Raději jsme neriskovali a nezkoušeli si smlouvu napsat sami.A udělali jsme dobře - tato AK se ukázala jako velice profesionální, operativní a vstřícná. Během pár dní jsme měli smlouvu, ušetřili nám peníze při zápisu do katastru , kde mimo jiné nevznikly žádné potíže s přepisem. Opravdu doporučujiNovotná Soňa
Martina PipolyováMartina Pipolyová
14:30 21 Feb 23
Společnost mohu jen doporučit. Řešila jsem problém těsně před Vánoci minulého roku, ochotně mi se vším vyšli vstříc i před nadcházející dovolenou.Jako výhody mohu vypíchnout online vyřízení, rychlou komunikaci, vstřícnost a ochotu. Doufám, že advokáta nebudu znovu potřebovat, ale pokud ano, určitě se opět obrátím na pana Mgr. Rumplíka.
Martina RolnáMartina Rolná
10:23 19 Dec 22
Maximální spokojenost s panen JUDr. Petrem Hradilem. Vše nám bylo vysvětleno a na všechny dotazy jsme dostali odpověď. Jsme moc rádi, že jsme Vás našli a jestli budeme někdy potřebovat pomoct, určitě se obrátíme znovu na Vás. Vše vyřízeno opravdu rychle, a to i když během celého procesu došlo k několika změnám. Tak ochotný přístup, ze stany pana JUDr. Hradila, už je jen tak nevidí. Po zaslaní hotových smluv, také přesné info, co a jak vyřídit a kam podat. Moc děkujeme.
Miloslav MužíkMiloslav Mužík
17:31 17 Dec 22
Potřebovali jsme rozdělit pozemek, který byl v majetku více vlastníků. Zkoušeli jsme vyřídit na katastru vlastními silami ale několik pokusů nevyšlo. Když jsme se obrátili na AK Mgr. Zdeňka Rumplíka, vše proběhlo velmi jednoduše a především velmi rychle. Cena za poskytnuté služby byla velmi příznivá a rozhodně se tato investice vyplatila ve srovnání s cenou (a také ztrátu času a našich nervů ) při našich předchozích neúspěšných pokusech při jednání s katastrálním úřadem. Děkuji a určitě doporučuji spolupráci s touto advokátní kanceláří. Ing. Miloslav Mužík
js_loader

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k dotazům k právním službám online, které na webu nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti. Odesláním formuláře berete na vědomí poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  NEZÁVAZNĚ NÁS KONTAKTUJTE
  tel. 608 979 055 | Online chat | sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

   

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Převody nemovitostí

  Spoluvlastnictví

  Uznání dluhu

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Nájemní smlouva

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM