Close
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - Mgr. Zdeněk RUMPLÍK |

PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE

Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Vzory smluv a podání zdarma

Vzory smluv a podání zdarma

 

Na této stránce jsou k dispozici zdarma ke stažení vzory některých vybraných jednodušších smluv a podání, které jsou aktualizovány podle nového občanského zákoníku.

 

 

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ KE VZORŮM

 

Jedná se pouze o obecné, základní a jednoduché vzory, navíc vybrané jen pro jednodušší právní situace a obecně doporučené k použití spíše jen při méně hodnotných záležitostech.

 

Tyto vzory nemusí být vhodné nebo dostatečné pro váš konkrétní případ. Proto doporučujeme v případě pochybností, anebo nejasností, případně ve složitějších nebo hodnotnějších případech, věc rozhodně konzultovat s některou advokátní kanceláří anebo využít komplexní právní pomoc. Jinak může dojít k nesprávnému vyplnění vzoru nebo nesprávnému použití na danou situaci či k nesprávnému vyhodnocení skutkové a právní situaci při použití obecného vzoru.

 

Využitím kteréhokoliv zde zveřejněného obecného vzoru nevzniká žádný právní vztah, nárok či právo směrem k advokátní kanceláři, ani naopak jakýkoliv odpovědnostní vztah, pokud není objednána i konkrétní právní služba např. ve smyslu revize konečné verze dokumentu či právního posouzení případu.

 

Dejte pozor na právně správné vyplnění vzorů – i správný vzor může laik vyplnit špatně nebo něco podstatného opomenout – jde jen o obecné vzory!

 

 

VZORY SMLUV A PODÁNÍ ZDARMA KE STAŽENÍ:

 

Darovací smlouva – movitá věc

Darovací smlouva – peníze

Kupní smlouva – movitá věc

Darovací smlouva – nemovitost

 

Smlouva o zápůjčce

Smlouva o zápůjčce se splátkovým kalendářem

Směnka vlastní

 

Uznání dluhu – splátkový kalendář – věřitel i dlužník fyzické osoby

Uznání dluhu – splátkový kalendář – věřitel i dlužník firmy či OSVČ

Uznání dluhu – splátkový kalendář – věřitel fyzická osoba, dlužník firma či OSVČ

Uznání dluhu – splátkový kalendář – věřitel firma či OSVČ, dlužník fyzická osoba

Uznání dluhu – jednorázová úhrada – věřitel i dlužník fyzické osoby

Uznání dluhu – jednorázová úhrada – věřitel i dlužník firmy či OSVČ

Uznání dluhu – jednorázová úhrada – věřitel fyzická osoba, dlužník firma či OSVČ

Uznání dluhu – jednorázová úhrada – věřitel firma či OSVČ, dlužník fyzická osoba

 

Předžalobní výzva – občanská

Předžalobní výzva – obchodní

Předexekuční výzva – pohledávka

Předexekuční výzva – výživné

 

Dohoda o skončení nájmu

Rozvod – nesporný

Žádost o zrušení trvalého pobytu

 

Výpověď obecná – smlouva na dobu neurčitou

Výpověď – nájemce – nájemní smlouva byt

Výpověď zaměstnance z pracovního poměru

Dohoda o rozvázání – skončení pracovního poměru

 

Odstoupení od smlouvy – plyn a elektřina

Odstoupení od smlouvy – předváděcí akce

Odstoupení od smlouvy – zboží přes internet

 

Plná moc – generální

Plná moc – speciální

 

Protokol o předání a převzetí nemovitostí – převod

Protokol o předání a převzetí prostor – při smlouvě

Protokol o předání a převzetí prostor – po skončení

 

Odpor proti platebnímu rozkazu – promlčení

Odpor proti platebnímu rozkazu – splátky

Odpor proti platebnímu rozkazu – uhrazeno

 

 

POUČENÍ K NĚKTERÝM VZORŮM KONKRÉTNĚ

 

darovací smlouva – nemovitost

 

Poučení je obsaženo přímo ve vzoru smlouvy. To můžete po přečtení smazat a pokračovat ve vyplnění vzoru v případě, že dostatečně vnímáte rizika využití obecného vzoru. Vzor rozhodně nepoužívejte u hodnotnějších nemovitostí. Je určen spíše na převody méně hodnotných pozemků.

 

darovací smlouva – movitá věc, peníze

 

Daňové aspekty vždy projednejte pro jistotu s daňovým poradcem. Pozor u vyšších částek nad zákonem stanovenou hranici na omezení dispozic v hotovosti (nad 270 tis. Kč bezhotovostně). Vzor je určen z hlediska obecnosti a jednoduchosti spíše pro dary menších částek či méně hodnotných věcí. Vzor není určen pro tzv. sponzorství ani pro dar peněz v rámci insolvenčního řízení. Vzor není určen ani pro darovací smlouvu na nemovitosti. Neřeší ani možná specifika převodů movitých věcí, které vyžadují např. zvláštní zápis do určité evidence, rejstříku apod. či nějaký další úkon. Rozhodně také nedoporučujeme zastírat příp. darem fakticky nějakou jinou skutečnost po právní stránce.

 

předžalobní a předexekuční výzva

 

Předžalobní upomínka se vztahuje k fázi mimosoudní – před soudním řízením, varianty jsou občanský či obchodní závazek. Předexekuční upomínka se vztahuje k fázi předexekuční, kdy již věřitel má k dispozici pravomocný a vykonatelný exekuční titul. Upomínka by měla obsahovat přesné vymezení pohledávky, její výše, splatnosti a právního důvodu a měla by být zaslána na poslední známou adresu dlužníka, a to min. 7 dní předem. Současně můžete uplatit příp. také příslušenství pohledávky (zákonné či smluvní úroky z prodlení), popř. smluvní pokutu, byla-li řádně sjednána. Nezapomeňte ani na uplatnění ztráty výhody splátek, pokud tato byla sjednána u příp. splátkového kalendáře předtím. U podnikatelů upozorňujeme také na povinné náležitosti obchodních listin (kupř. do hlavičky listiny, viz přísl. článek na našem webu).

 

uznání dluhu

 

Nezaměňujte v případě pohledávek v rámci podnikání uznání dluhu s pouhým podepsaným soupisem inventarizace pohledávek či faktur. Zvažte také příp. další zajištění, např. ručitelský závazek, zástavní právo, notářský zápis s přímou vykonatelností atp. – zj. u vysokých částek, anebo u společností (kupř. pohledávek vůči s.r.o.) např. přistoupení jednatele k dluhu společně s uznáním (v případě zájmu vzor můžeme na vyžádání poskytnout).

 

 • vyberte variantu jednorázového splacení nebo splacení ve splátkách a dále variantu podle toho o jaký subjekt jde na straně věřitelské i dlužnické
 • při vyplnění dbejte na přesnost a právní i skutkovou kvalitu popisu skutečného důvodu vzniku závazku (např. nestačí napsat “dluh na nájemném”, ale je nutno specifikovat přesně částky, za co přesně se dluží ta která část dluhu, za jaké období, za jaké služby či nájemné, splatnosti, na základě jaké přesně smlouvy atp. Podobně i u jiných závazků, jako např. u zápůjčky peněz, dluhů z jiných smluv, u obchodních vztahů atp., kdy je třeba vždy přesně odůvodnit a specifikovat uznávaný závazek)
 • dejte pozor na právně správné vyplnění vzoru uznání dluhu, v případech vyšších částek zvažte, zda si nenecháte uznání zpracovat nebo min. zkontrolovat – i správný vzor může laik vyplnit špatně
 • adresu dlužníka vyplňte ideálně jako trvalé bydliště podle OP a současně pod to příp. napište i místo faktického pobytu
 • barevně označené části upravte podle konkrétního případu (částka, důvod vzniku, osoby apod.) – jde jen o vzor!
 • pokud má dlužník manžela/manželku, je vhodné (ne-li přímo nutné), aby uznání bylo vystaveno na oba manžele, anebo aby min. uznání připodepsal/a i tato osoba
 • pokud byla sjednána dříve písemně smluvní pokuta, je nutné ji do uznání zvlášť zahrnout
 • úředně ověřené podpisy na uznání nejsou potřeba, ale lze je jen doporučit (matrika, CzechPoint)
 • zvažte zj. u vyšších pohledávek případně i další zajištění, např. směnku, ručitelský závazek, zástavní právo na nemovitosti, notářský zápis s přímou vykonatelností a v případě společností, je-li to možno, např. u s.r.o. přistoupení jednatele k dluhu
 • uznání dluhu je určeno zj. pro dluhy – pohledávky po splatnosti. Před splatností, např. pokud někomu aktuálně půjčujete peníze a splatnost má být v budoucnu, využijte spíše standardní SMLOUVU O ZÁPŮJČCE, příp. pak po splatnosti teprve uznání dluhu

 

smlouva o zápůjčce

 

 • vyberte variantu jednorázového splacení nebo splacení ve splátkách
 • vzor je použitelný především pro případy jednorázových zápůjček peněz mezi občany nepodnikateli, vzor není použitelný pro případy podnikatelů zapůjčujících peníze spotřebitelům či pro zápůjčky poskytované ve větším množství, resp. pro spotřebitelské úvěry
 • zapůjčitel = věřitel, vydlužitel = dlužník
 • barevně označené části upravte podle konkrétního případu (částka, osoby, termín apod.) – jde jen o vzor!
 • pozor u vyšších částek nad zákonem stanovenou hranici (270.000 Kč) na omezení dispozic s nimi v hotovosti
 • u úroků doporučujeme respektovat přiměřenou a obvyklou hranici, ať již ročně nebo celkově, u smluvní pokuty doporučujeme nepřekračovat max. 0,5% denně, podle povahy případu i příp. méně
 • dejte pozor na právně správné vyplnění vzoru a v případech vyšších částek (anebo pokud byste do textu měli zasahovat více – jinak než jak naznačuje vzor) raději zvažte, zda si nenecháte smlouvu zpracovat odborně (můžete se obrátit na naši AK) – i správný vzor může laik vyplnit špatně nebo právně neurčitě
 • pokud má zapůjčitel nebo vydlužitel manžela/manželku, je vhodné (ne-li přímo nutné), aby smlouva byla vystavena na oba manžele, anebo aby min. smlouvu připodepsal/a i tato osoba
 • úředně ověřené podpisy nejsou potřeba, ale lze je jen doporučit (matrika, CzechPoint)
 • pokud si vystavíte navíc příjmový či jiný doklad o předání a převzetí částky s podpisy, pak to bude jedině lépe
 • smlouvu o zápůjčce můžete kombinovat příp. s UZNÁNÍM DLUHU (posléze, uznání dluhu je zj. určeno pro uznání již splatného dluhu), příp. se směnkou (ale to spíše jen jako podpůrný zajišťovací prostředek vedle smlouvy o zápůjčce)
 • u vyšších částek zvažte současně i další zajišťovací prostředky, jako např. ručitelské prohlášení, zástavní právo na nemovitosti, notářský zápis s přímou vykonatelností atp., stejně jako zpracování smlouvy kompletně advokátní kanceláří i s příp. konzultací, namísto vyplnění pouhého vzoru

 

odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

Pozor zejména na situace, kdy je na hlavní smlouvu navázána např. související smlouva o úvěru apod. Barevně označené části ve vzoru je nutno vždy vyplnit podle konkrétní situace a vybrat jednu z variant – jedná se pouze o obecný vzor.

 

plná moc

 

Pozor zejména na to koho a k čemu zmocňujete a zda osoba nemůže plnou moc kupř. zneužít, zejména u všeobecné plné moci.

 

kupní smlouva na movitou věc

 

Jedná se pouze o obecný, základní a jednoduchý vzor kupní smlouvy na movitou věc mezi fyzickými osobami – nepodnikateli. Daňové aspekty vždy projednejte pro jistotu s daňovým poradcem. Vzor neřeší ani možná specifika převodů movitých věcí, které vyžadují např. zvláštní zápis do určité evidence, rejstříku apod. či nějaký další úkon. Jsou-li na jedné či druhé straně manželé a předmět smlouvy je v SJM nebo má být předmětem SJM, tak je vhodné, ne-li přímo nutné, aby stranou smlouvy byli oba manželé a nikoliv jen jeden z nich, anebo aby smlouvu druhý manžel min. připodepsal na výraz souhlasu. Pozor zj. na odpovědnost za vady a na příp. podrobnější vyjádření vad, které věc má, přímo ve smlouvě. Dejte pozor na právně správné vyplnění vzoru, v případech vyšších hodnot zvažte, zda si nenecháte smlouvu zpracovat nebo min. zkontrolovat – i správný vzor může laik vyplnit špatně. Vzor není použitelný pro převod auta a dále ani pro prodej a koupi věcí a zboží v rámci podnikání, nejde o kupní obchodní smlouvu.

 

reference
Velice seriózní kancelář. Zpracovala mi perfektní smlouvu za velmi dobrou cenu. Použil jsem ji až později a potřeboval jsem tak ještě určité úpravy. Kancelář úpravy provedla rychle a dokonce v rámci původní ceny. Super jednání.

J. Soukup, Královéhradecko /

Jsem s prací této AK velice spokojená. Chci poděkovat za profesionální přístup. Oceňuji rychlost i kvalitu vytvořené smlouvy vypracované na míru online. Budu doporučovat a i nadále se budu obracet na tuto AK.

Jana Prchalová, Středočeský kraj /

Jsem moc spokojená s prací této advokátní kanceláře velmi mi pomohli a chtěla bych jim touto cestou moc poděkovat.

Jitka Podaná, Středočeský kraj /

Výborná spolupráce, super přístup! Všechno jasně dané a dodržené!! Mohu jen doporučit!

Ivana Hlachová, Ústí nad Orlicí ... Právní služby /

Moc děkuji advokátní kanceláři. Vše proběhlo v pořádku bez jediného problému. Mohu jen doporučit.

Petr Srch, Praha /

Jsem s prací této AK velice spokojená. Chci poděkovat za zpracování smlouvy i podrobné informace.

Dana Škutová, Olomoucko /

Děkuji za rychlé a perfektní vyřízení smlouvy, včetně podrobných informací a velice rozumné ceny.

Ivan Čermák, Karlovarsko /

Doporučuji tuto advokátní kancelář. Profesionální přístup, vysoká kvalita a lidské nasazení. Dalších právních služeb této advokátní kanceláře využiji i v budoucnu.

Miroslav Hofman, Ústí nad Labem /

Kvalitní smlouva za velice rozumnou cenu !

Ing. Zikmund, Turnov /

Vřele doporučuji tuto AK, jsem maximálně spokojená. Rychlost, profesionalita, vstřícnost, milá komunikace a v neposlední řadě i cena. A to vše z pohodlí domova. Neváhejte využít služeb této AK.

Barcalová, Libiš /

Maximální spokojenost s touto AK. Děkuji velmi pěkně za vaše služby a velmi ráda vás všem doporučuji.

M. Balogová, okr. Zlín /

Reference klientů naší AK na GOOGLE.CZ naleznete na tomto ODKAZU, v sekci "Recenze".

Reference klientů naší AK na FIRMY.CZ naleznete na tomto ODKAZU, v části "Jak lidé hodnotí tuto firmu".

Reference klientů naší AK na FACEBOOK.COM naleznete na tomto ODKAZU, v sekci "Hodnocení".


Reference - zkušenosti klientů advokat-zlinsko.cz / , , ,

Oslovil jsem AK pro vypracování smlouvy, kde jsem měl také spousty dotazů, na které mi bylo ochotně, rychle a srozumitelně odpovězeno. Co se týče ceny, jsem rovněž spokojen, jinde bych při podobné smlouvě a množství doplňujících dotazů platil jistě daleko více. Takže velká spokojenost a rozhodně doporučuji.

Pavel Žák, Znojemsko /

Velice Vám děkujeme za Vaši práci, která nás zbavila jedné z velkých starostí. Chtěli bychom Vám a celému teamu velice poděkovat za práci, kterou odvádíte. Přejeme Vám hodně radosti z práce a co nejvice spokojených klientů.

Conkovi, Praha ... Právní služby /

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM