Close
PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

Často kladené otázky

 

Pokud Vás zajímá přesná cena právní služby, kterou naše AK nabízí, tak nás, prosíme, kontaktujte. Stačí uvést jen stručný dotaz, který je samozřejmě zcela nezávazný. Na základě toho Vám sdělíme přesnou cenovou nabídku k Vámi uvažované právní službě, pokud je právní služba online v daném případě možná. Za zeptání nic nedáte a sami se pak rozhodnete. Přečtěte si také REFERENCE.

Příklady možných dotazů na cenu právní služby:
 • Darovací smlouva na nemovitost: Chceme darovat nemovitost - rodinný dům, z rodičů na syna, se zřízením věcného břemene bydlení a užívání výlučně pro rodiče. Prosíme o cenovou nabídku zpracování darovací smlouvy včetně návrhu na vklad.
 • Kupní smlouva na nemovitost: Chci prodat byt - jsem prodávající, bez účasti realitky, kupce již mám, kupní cena bude 2.000.000 Kč, kupující bude čerpat úvěr, banka chce zástavu. Prosím o cenovou nabídku zpracování kupní smlouvy včetně návrhu na vklad, bez advokátní úschovy.
 • Vymáhání pohledávky: Mám pohledávku za dlužníkem z uznání dluhu (uznání zasílám v příloze mailu) ve výši 100 tis. Kč, dlužník je fyzická osoba, bydlí v Ostravě, pohledávku nepopírá, ale neplatí a snaží se mi vyhýbat. Prosím o sdělení podmínek vymožení této pohledávky a zda splňuji podmínku vymáhání bez plateb předem.
 • Rozvod a vypořádání SJM: Chceme absolvovat nesporný rozvod dohodou. Prosíme o cenovou nabídku potřebných právních dokumentů. Máme dvě nezletilé děti, na jejichž svěření a výživném jsme dohodnuti, stejně jako na rozvodu. Pokud jde o vypořádání SJM, kromě jiných aktiv a pasiv by šlo zj. o vypořádání společného bytu v SJM a společné hypotéky. SJM nemáme notářsky zúženo, kromě hypotéky zde nejsou žádné dluhy ani exekuce, nemáme podíly v obchodních firmách.

Obdobně pak také pro různé další typy právních služeb, smluv a dohod atp. (spoluvlastnictví, nájem apod.).

Pokud jde o právní zastoupení firemní klientely, pak konkrétnější nabídku právního zastoupení v případě zájmu o stabilnější charakter spolupráce můžeme zaslat na vyžádání nezávazně po upřesnění jaký typ právního zastoupení a právních služeb je předpokládán k využití.

Ke zpracování darovací či kupní smlouvy na nemovitost, případně dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, je třeba dodat e-mailem minimálně:  
 • aktuální oficiální list vlastnictví (výpis z katastru) ohledně nemovitostí, které se mají převádět - ten seženete např. na CzechPOINTu nebo na cuzk.cz
 • informace ohledně účastníků převodu včetně nacionále (jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, rodinný vztah mezi účastníky)
 • u darovací smlouvy sdělení, zda součástí smlouvy má být i věcné břemeno - služebnost a přesně jaké
 • u kupní smlouvy základní informace ke kupní ceně - dohodnutou výši, splatnost a způsob zaplacení a případné další dohodnuté podmínky, např. ohledně vyklizení nemovitostí apod.
 • u dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví základní informace ohledně dohodnutého způsobu vypořádání - např. výši, splatnost a způsob zaplacení hodnoty vypořádávaného podílu, případně další dohodnuté podmínky
 • telefonický kontakt

Uvedené informace a podklady (naskenované) se dodávají většinou na kontaktní e-mail advokátní kanceláře dle předchozí dohody.

Pokud Vás zajímá přesná cena té které právní služby, kterou naše AK nabízí, tak nás, prosíme, kontaktujte nezávazně např. telefonicky na tel. 608 979 055 nebo kontaktním formulářem. Přečtěte si také REFERENCE.


Pokud dojde k domluvě ohledně zpracování darovací smlouvy na nemovitost či kupní smlouvy na nemovitost online včetně odsouhlasení cenových podmínek, pak po dodání všech potřebných informací a podkladů, které Vám budou sděleny, začneme na smlouvě pracovat. Případné podrobnosti či nejasnosti se doplňují e-mailem nebo telefonicky.

Typicky např. darovací smlouva na nemovitost je hotova online většinou do max. 2 pracovních dní a zasílá se spolu s návrhem na vklad do katastru nemovitostí a s podrobnými instrukcemi ohledně postupu ve formátu PDF na e-mail klienta.

Smlouvu zpracováváme komplexně, na míru a s ohledem na specifika toho kterého případu, smlouva obsahuje hlavičku naší advokátní kanceláře. Nejde o žádný obecný vzor ani o žádné (polo)automatické generování smlouvy s doplňováním údajů. Máte tak, na rozdíl od vzorů, 100% jistotu skutečně právně kvalitního řešení a odpovědnosti i za výsledek.

Nepožadujeme dopředu žádnou zálohu. Cena za zpracování smlouvy je splatná až po dodání hotové smlouvy klientovi. Konzultace, odpovědi a informace, které potřebujete nebo požadujete, a případně i Vaše požadavky na úpravy zaslané smlouvy, jsou zahrnuty v ceně.

Klient si vytiskne převodní smlouvu a návrh na vklad v zadaném počtu vyhotovení. Na jedné smlouvě musí dojít k ověření podpisů (např. matriční úřady či CzechPOINT).

Následně jsou dokumenty již jen odeslány na příslušný katastrální úřad. K veškerému postupu jsme klientovi po celou dobu plně k dispozici.

U kupní smlouvy, či případně dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, může být postup odlišný, a to v závislosti na dohodnutém systému návazností ohledně podpisu smlouvy, úhrady kupní ceny či vypořádacího podílu a zápisu vlastnictví do katastru nemovitostí. Vše vždy vysvětlujeme v průvodních instrukcích klientům podrobně.

Pokud Vás zajímá přesná cena té které právní služby, kterou naše AK nabízí, tak nás, prosíme, kontaktujte nezávazně např. telefonicky na tel. 608 979 055 nebo kontaktním formulářem. Přečtěte si také REFERENCE.


Pokud se rozhodnete zariskovat a využít nějaký obecný vzor smlouvy na převod nemovitosti, a to ať již  
 1. z internetu, který stáhnete např. ve formátu .doc a vyplníte
 2. z internetu, který po doplnění základních údajů do formuláře je automaticky vygenerován
 3. z jiného případu, od známého či osobu mimo notáře či advokáta
  měli byste si uvědomit především následující skutečnosti:  
 • u vzoru smlouvy není ručeno za výsledek a mnohdy ani za vzor jako takový - to případně pouze, pokud je jeho autorem advokát, a i tak je ručeno ovšem maximálně jen za správnost obecného vzoru, nikoliv za výsledek
 • všimněte si, zda daný web se vzorem např. v obchodních podmínkách upozorňuje (i když často ne dobře viditelně na první pohled), že nenese odpovědnost za škodu způsobenou použitím vzoru či formuláře nebo že nejde o právní službu - to je velmi podstatné sdělení
 • i relativně dobrý vzor můžete špatně vyplnit či nějakou podstatnou souvislost, která ze vzoru samotného nevyplývá, ale je pro Vaši konkrétní situaci důležitá, opomenout, s čímž se setkáváme poměrně často
 •  vzor je jen obecný a nemusí být vhodný pro Váš konkrétní případ a nemusí řešit nějakou podstatnou souvislost
 • i smlouva, která „projde" katastrem, může být v budoucnu napadnutelná a chyby se pak napravují velmi složitě, pokud náprava vůbec možná je
 • u významnějších či hodnotnějších nemovitostí jako byt, dům, chata, hodnotnější pozemky atp. či u zřizování věcného břemene u darovacích smluv, byste obecné vzory rozhodně používat neměli


Pokud si převodní smlouvu necháte zpracovat komplexně online v AK www.advokat-zlinsko.cz, tak mj.:  
 • na rozdíl od vzoru s naší smlouvou neriskujete
 • za naši smlouvu, vklad i za výsledek ručíme a odpovídáme, protože smlouvu komplexně zpracováváme na míru a s ohledem na specifika každého případu - nejde o žádné automatické doplňování, smlouva obsahuje hlavičku naší AK
 • máte jistotu i po vkladu do katastru nemovitostí
 • obdržíte také potřebná poučení, v ceně máte potřebné konzultace, upozorníme na možné problémy, daňové aspekty atp.

Každý případ je nutno posuzovat individuálně, a to v závislosti na podkladech k pohledávce, jejich právním zajištění, vzhledem k osobě dlužníka i k podrobnostem ohledně dluhu - pohledávky samotné.

Pokud např. dlužník dluh uznává, pouze tvrdí, že momentálně nemá na zaplacení a současně nabízí adekvátní a akceptovatelný dodatečný termín úhrady či adekvátní a akceptovatelné splátky, tak lze doporučit zvážit využití uznání dluhu.

Prověřte si také dlužníka vždy z hlediska příp. exekucí, např. na odkazu www.ispis.cz/lustrace, což je podstatné z hlediska zvážení efektivity příp. dalšího postupu řešení pohledávky.

Obecně lze každopádně určitě doporučit řešit pohledávku co nejdříve po její splatnosti a nikoliv se zpožděním až několika měsíců či dokonce let. Poměrně často v praxi dochází k tomu, že věřitel uvěří dlužníkovi jeho výmluvy o tom, že uhrazeno bude, že čeká zrovna nějaké peníze odjinud apod., což častokrát dlužník opakuje i několikrát po sobě, samozřejmě bez toho, aby skutečně uhradil (anebo uhradí jen zanedbatelnou část pohledávky), případně se posléze zcela odmlčí a věřitel tak zbytečně vyčkává a otálí s řešením a vymáháním pohledávky.

Dlužník se přitom mezitím může i zbavovat svého majetku, může na něj v mezidobí být nařízena exekuce jinými věřiteli (kteří pak mají přednost před věřitelem, který zbytečně vyčkává a otálí), případně si na daných situacích ověřuje, že když věřiteli nic neuhradí, tak se nic nestane. Základní obecné pravidlo ve většině případů tak zní : Čím déle se vyčkává s vymáháním pohledávky, tím více se snižuje šance na reálné vymožení = řešte svou pohledávku včas a nečekejte!

Pokud Vás zajímají podmínky, tak nás, prosíme, kontaktujte - nezávazně.

Příklad dotazu: Mám pohledávku za dlužníkem z uznání dluhu (uznání zasílám v příloze mailu) ve výši 100 tis. Kč, dlužník je fyzická osoba, bydlí v Ostravě, pohledávku nepopírá, ale neplatí a snaží se mi vyhýbat. Prosím o sdělení podmínek vymožení této pohledávky a zda lze v daném případě toto řešit online a bez plateb předem.

FÁZE MIMOSOUDNÍ

V rámci této fáze posoudíme nároky klienta po právní stránce a zejména pak odešleme předžalobní upomínku dlužníkovi pod hlavičkou naší AK. To na řadu dlužníků zabírá, narozdíl od urgence samotného věřitele. Dlužník v řadě případů uhradí pohledávku nebo má zájem sjednat alespoň adekvátní splátkový kalendář (který podléhá vždy samozřejmě souhlasu věřitele).

U bezzálohových zastoupení v případě úspěšného vymožení platí věřitel předem dohodnutá % z úspěšně vymožené částky. V případě že vymoženo není, neplatí věřitel na odměnu AK nic a vymáhání pokračuje, po domluvě, případně do další - soudní fáze.

FÁZE SOUDNÍ

V rámci této fáze zpracujeme a podáme na příslušný soud návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Věřitel uhradí pouze 4-5% z hodnoty sporu jako poplatek soudu (nejedná se o odměnu AK). Soud vydá elektronický platební rozkaz. Pokud proti němu dlužník nepodá odpor, nabývá právní moci. Pokud podá dlužník odpor, zpracujeme k němu vyjádření a vyčkáme rozhodnutí soudu - vydání rozsudku a jeho právní moci. V některých případech soud nařídí jednání, a pokud je nezbytné se ho účastnit, proběhne případná účast u soudu podle domluvy s klientem. Ve většině případů bezzálohových zastoupení, pokud jsou podklady dostatečně právně kvalitní, však není účast u soudu potřeba. Jakmile soudní rozhodnutí nabude právní moci a vykonatelnosti, lze vést proti dlužníkovi exekuci.

U bezzálohových zastoupení v případě úspěšného vymožení v soudní fázi platí věřitel předem dohodnutá % z úspěšně vymožené částky. Dlužník má povinnost uhradit také tzv. přísudek - náklady soudního řízení, a to k rukám advokáta. V případě že vymoženo není, neplatí věřitel na odměnu AK nic a vymáhání pokračuje automaticky do další - exekuční fáze.

FÁZE EXEKUČNÍ

Pokud dlužník nereaguje ani na případnou předexekuční upomínku, zvolíme soudního exekutora, který zahájí vůči dlužníkovi exekuci s cílem pohledávku vymoci exekučně na základě exekučního návrhu.

Vymáhání pohledávky či pohledávek je v určitých případech možné online i zcela bez záloh na odměnu AK předem a ta je hrazena až (a pouze) po úspěšném vymožení pohledávky, a to většinou přímo dlužníkem.

Tzn. klient uhradí v takovém případě pouze maximálně případně nutné hotové výdaje, jako např. soudní poplatek (pouze pokud není úspěšná mimosoudní fáze vymáhání a je nutno podat žalobu k soudu - návrh na vydání elektronického platebního rozkazu). Na odměnu advokátní kanceláře v takovém případě předem věřitel neplatí nic. Dohodnutá % odměna AK je plně odvislá až od úspěšného vymožení pohledávky.

Může se jednat především o případy:  
 • více pohledávek, např. z obchodního styku, právně dostatečně podložených (např. objednávka či smlouva, podepsaný dodací list, podepsaná faktura atp.)
 • podepsané uznání dluhu
 • notářský zápis s přímou vykonatelností
 • pohledávky z pravomocných soudních rozhodnutí (rozsudky, platební rozkazy aj.)
 • jiné případy podle posouzení právní podloženosti případu, dlužníka a výše pohledávky (dluhy ze smlouvy o zápůjčce, z dohody o vypořádání spoluvlastnictví, z dohody o vypořádání SJM, z kupní smlouvy, z jiných smluv a dohod, pohledávky z neuhrazených faktur firem a podnikatelů smluvně podložených atp.)
Běžně tímto způsobem (bezzálohově online) neřešíme zj.:  
 • jednorázové případy s hodnotou pohledávky do cca 10 tis. Kč
 • složitější případy, u nichž lze očekávat pravděpodobný složitější průběh soudního řízení a tím i více možných účastí u místně příslušného soudu (např. neuznané či příp. i rozporované nároky např. ze smluv o dílo, sporné náhrady škod apod.)
 • nároky vyžadující problematičtější vyčíslování podle splatnosti částí nároků, pokud nejsou současně dlužníkem uznány a lze opět očekávat v případě spornosti více možných účastí u místně příslušného soudu (např. některé mzdové nároky z pracovněprávních vztahů či nároky z nájemních smluv včetně vyúčtování energií apod.)
 • případy, u kterých není k dispozici žádná písemná dokumentace, anebo není dostatečná
 • případy, kdy dlužník je v insolvenci či oddlužení anebo má již exekuce
Takové případy řešíme většinou případně jen osobně, nikoliv na dálku online.
reference
Velice seriózní kancelář. Zpracovala mi perfektní smlouvu za velmi dobrou cenu. Použil jsem ji až později a potřeboval jsem tak ještě určité úpravy. Kancelář úpravy provedla rychle a dokonce v rámci původní ceny. Super jednání.

J. Soukup, Královéhradecko /

Služby této kanceláře mohu jen doporučit. Potřeboval jsem vyhotovit smlouvu na převod nemovitosti. Už první komunikace byla velice příjemná. Na vypracování jsem trochu spěchal a pan doktor byl ochotný a smlouvu vyhotovil on-line velmi rychle a za velice příznivou cenu. Vřelé díky zaměstnancům za ochotu a ukázkovou profesionalitu. S další záležitostí se určitě obrátím jen na tuto kancelář.

Ladislav Netrda, Kolínsko ... Převody nemovitostí /

Hodnocení spokojenosti klientů naší AK na FACEBOOK.COM naleznete na tomto ODKAZU, v sekci Hodnocení

popř. klikněte na obrázek níže


Reference - zkušenosti klientů advokat-zlinsko.cz / , , ,

Výborný a profesionální přístup s převodem nemovitosti online, vše rychle vyřízeno, vše jasně vysvětleno. Překvapivě velmi příznivé ceny. Všem jen doporučuji, naprostá spokojenost.

Dagmar Nováková, Praha ... Převody nemovitostí /

Se službami advokátní kanceláře jsme byli velmi spokojeni. Kupní smlouva na nemovitost byla dodána rychle, kvalitně a za dobrou cenu. Náš požadavek na menší doplnění smlouvy byl po tel. konzultaci zapracován do druhého dne. Zároveň nám byl poskynut právní výklad k požadovanému doplnění. Děkujeme a doporučujeme.

Kurkovi, Bílovec /

Budete-li potřebovat pomoci s platebními rozkazy, obraťte se na tuto kancelař. Pomohla mi úspěšně už dvakrát. Můžu jen a jen doporučit!

Antonín Barborák, Jihomoravský kraj /

S touto advokátní kanceláří spolupracujeme dlouhodobě z hlediska právních služeb a poradenství např. ve věcech tvorby a revizí obchodních aj. smluv, řešení a vymáhání pohledávek po splatnosti aj. V tomto směru jsme s AK velmi spokojeni.

RUDOLF lešení s.r.o., Fryšták /

Výborná spolupráce ze strany této AK při koupi nemovitosti. Profesionální a rychlé vyhotovení kupní smlouvy a zajištění také advokátní úschovy kupní ceny, včetně vysvětlení a provedení celým procesem koupě nemovitosti. Velmi kladně hodnotím i cenu služby. Tuto kancelář rozhodně doporučuji a v budoucnu využiji i nadále jejich služby.

Bc. Václav Kusák, Zlín ... Převody nemovitostí /

Vřele doporučuji tuto AK, jsem maximálně spokojená. Rychlost, profesionalita, vstřícnost, milá komunikace a v neposlední řadě i cena. A to vše z pohodlí domova. Neváhejte využít služeb této AK.

Barcalová, Libiš /

Jsem maximálně spokojený s touto kanceláří. Obrátil jsem se na ni ohledně vymožení pohledávky. Jednání perfektní, ihned zpětná vazba pomocí mail, vždy jsem byl informován na dotaz obratem. Velké plus bylo hlavně, že jsem nemusel nic platit předem, ale až po úspěšném vymožení. Tuto advokátní kancelář opravdu všem doporučuji.

Jiří Stuchlík, Valašské Meziříčí /

S touto AK spolupracujeme dlouhodobě v oblasti zj. smluv a jiných dokumentů naší firmy obchodněprávního charakteru, ve věci řešení a vymáhání pohledávek po splatnosti a právního poradenství. Se spoluprací jsme přitom velmi spokojeni.

So group s.r.o., Vizovice /

Hodnocení spokojenosti klientů naší AK na FIRMY.CZ naleznete na tomto ODKAZU, v části Jak lidé hodnotí tuto firmu

popř. klikněte na obrázek níže


Reference - zkušenosti klientů advokat-zlinsko.cz / , , ,

Tuto advokátní kancelář mohu určitě doporučit. Jako živnostník jsem se na ně obrátil ve věci řešení některých pohledávek po splatnosti. Vyřízení proběhlo online. S výsledkem i s přístupem maximální spokojenost.

Josef Sukup, Luhačovice /

Byl jsem se zpracováním smlouvy velmi spokojen. Oceňuji rychlost, vysvětlení právních souvislostí, zapracování speciálních požadavků do smlouvy. Vše rychlé, profesionální, za rozumnou cenu.

V. Plesník, Krnov /

Tuto advokátní kancelář jsem využila k vyřízení darovací smlouvy. Doporučuji pro rychlé jednání, vysvětlení věci a postupu i výhodnou cenu.

Hana Kramlová, Praha /

advokat-zlinsko.cz | právní služby, smlouvy a převody nemovitostí online

Převody nemovitostí a smlouvy online. Darovací smlouva nemovitost, kupní smlouva nemovitost, rozvod a vypořádání SJM aj.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČÍ PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS - NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

   

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM