Close
PRÁVNÍ SLUŽBY A SMLOUVY ONLINE
Mgr. Zdeněk RUMPLÍK

advokát

JUDr. Petr HRADIL

právník

ČOI: ke stížnostem na nekalé obchodní praktiky na internetu

ČOI: ke stížnostem na nekalé obchodní praktiky na internetu

 

publikováno 2011
zdroj: Česká obchodní inspekce

Vyjádření a doporučení Evropského spotřebitelského centra k dotazům týkajícím se společností Pro Content, Web Content, Online Investment Group a BIB Services, s.r.o.

Evropské spotřebitelské centrum registruje stále se zvyšující počet stížností týkajících se internetových stránek užívajících nekalé obchodní praktiky – jde o tzv. webové pasti. Návštěvník stránky je vyzván k vyplnění registračního formuláře, který obvykle vyhlíží jako soutěž o drahou elektroniku. Pokud své osobní údaje vyplní, obdrží s časovým odstupem e-mailem fakturu s požadavkem platby několika desítek euro. V současné době se stížnosti týkají zejména společnosti Online Investment Group Limited, která je provozovatelem řady těchto webových stránek, a dále webových stránek, které dříve provozovaly spol. Pro Content, resp. Web Content (v současnosti výzvy rozesílá i slovenská společnost BIB Services s.r.o.).

Společnost zdůvodňuje své požadavky na zaplacení tím, že uživatelé registrací souhlasili se všeobecnými obchodními podmínkami, a uzavřeli tak s provozovatelem smlouvu, v níž se závázali částku zaplatit.

Konečné rozhodnutí o oprávněnosti takového požadavku přísluší soudu v občanskoprávním řízení. Upozorňujeme, že spotřebitelé se v žádném případě nemusejí obávat exekuce, aniž by jí předcházelo soudní řízení o oprávněnosti samotného nároku. Vzhledem ke stále se množícím dotazům spotřebitelů však Evropské spotřebitelské centrum vydává následující doporučení:

Jsme přesvědčeni, že v drtivé většině případů nedošlo k uzavření platné smlouvy, a tedy spotřebitelům nevznikl závazek k jakékoli platbě. Máme za to, že obsah webových stránek, prostřednictvím kterých měly být dle tvrzení provozovatele uzavírány s uživateli smlouvy, je tvořen záměrně klamavým způsobem a lze jej považovat za tzv. nekalou obchodní praktiku, kterou zakazuje zákon o ochraně spotřebitele. Stejný názor publikovala na svém webu Slovenská obchodní inspekce (viz. zde).

Z hlediska občanskoprávního nemůže dle našeho přesvědčení zákonem zakázaná nekalá obchodní praktika zakládat platný návrh k uzavření smlouvy, neboť právní úkon, který odporuje zákonu, je ve smyslu § 39 občanského zákoníku neplatný. Zároveň lze usuzovat, že rovněž přijetí takového návrhu ve většině případů nesplňovalo náležitosti platného právního úkonu, a to vzhledem k tomu, že uživatel neprojevil dostatek skutečného, vážně míněného a omylu prostého projevu vůle k uzavření smlouvy za daných podmínek.

Upozorňujeme, že postoupení údajných pohledávek slovenských spol. Pro Content/Web Content na Online Investment Group se sídlem na Seychelských ostrovech, popř. postoupení údajných pohledávek na společnost BIB Services, nemá žádný vliv na právní postavení spotřebitele, co se do oprávněnosti požadavku na zaplacení týká. Postoupením pohledávky se obecně mění osoba věřitele, avšak tento úkon pochopitelně nemá na platnost pohledávky jakýkoli dopad. Lze se domnívat, že tento postup byl zvolen za účelem vyvedení finančních prostředků mimo území Slovenska, kde mohou být postihnuty zásahy státních úřadů.

Stejně tak na věci nic nemění ani současné vymáhání údajných pohledávek společností BIB Services s.r.o. či jakoukoliv jinou inkasní agenturou.

Doporučujeme spotřebitelům, aby na zasílané faktury nereagovali a další kroky podnikli pouze v případě, že obdrží žalobu od soudu.

Podle našeho názoru je nepravděpodobné, že dojde k podání žalob na jednotlivé spotřebitele. Pokud se tak stane, doporučujeme spotřebitelům bránit se před soudem. Pro řízení by byly příslušné soudy České republiky. Pro žalobce by zřejmě bylo obtížné prokázat smluvní vztah s žalovaným. Kromě výše uvedeného tak usuzujeme též se zřetelem k tomu, že registrace není prováděna s použitím zaručených prostředků pro identifikaci jednající osoby (zejm. zaručený elektronický podpis či datová schránka). Je v zásadě možné, aby registraci provedl kdokoliv se znalostí osobních údajů, které jsou obvykle známy širokému okruhu osob. Identifikace pomocí IP adresy vyžaduje poskytnutí součinnosti poskytovatelem připojení, který je však vázán ochranou osobních údajů zákazníka. IP adresa navíc identifikuje pouze počítač, nikoli konkrétní osobu, jež jej v daný okamžik užívá.

ESC důrazně upozorňuje spotřebitele, že o zahájení případného soudního řízení informuje žalovaného zásadně sám soud. Platební rozkaz nikdy nedoručuje žalobce a nedoručuje se e-mailovou zprávou. Návrh na vydání platebního rozkazu, který je postiženým uživatelům e-mailem doručován, nelze v žádném případě ztotožňovat s platebním rozkazem, který vydává pouze soud. Uživatelům doporučujeme důsledně odlišovat reálná rizika od prostého psychologického nátlaku. Automaticky generovaný návrh na vydání platebního rozkazu neznamená, že bylo řízení skutečně zahájeno, ani že zahájeno bude. Totéž platí o další hromadně zasílané příloze, a sice platebnímu rozkazu, který měl vydat Okresní soud Bratislava III proti Martině A. z Bratislavy.

VARUJEME SPOTŘEBITELE PŘED NEUVÁŽENÝM POSKYTOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA INTERNETU a doporučujeme vždy věnovat pozornost tomu, jakému subjektu jsou tyto údaje předávány. Je pravděpodobné, že podobných klamavých webových stránek bude přibývat.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Obdržel/a jsem e-mailem fakturu s požadavkem platby za registraci na webové stránce, která se dopouští nekalých obchodních praktik. Co mám v takové situaci udělat?
Doporučujeme Vám zachovat klid a v mimosoudní rovině v žádném případě neplatit a s provozovatelem nijak nekomunikovat.

Měl/a bych na zaslání faktury nějak reagovat. Mám toto jednání oznámit policii nebo Vašemu centru?
Z naší zkušenosti vyplývá, že komunikace s nepoctivým obchodníkem je naprosto neúčelná, poškození uživatelé v ní někdy dokonce nevědomky i zhoršují svou právní pozici. Proto doporučujeme v této fázi na požadavek nereagovat. Není nutné každý jednotlivý případ oznamovat Evropskému spotřebitelskému centru. Policie se dle našich informací touto záležitostí již zabývá.

Může mě společnost skutečně žalovat u soudu? Hrozí mi exekuce?
Možnost podání žaloby nelze samozřejmě vyloučit, na soud se může obrátit každý. Přesto je taková možnost krajně nepravděpodobná. Pravděpodobné je spíše stupňování psychologického nátlaku, aniž by pohrůžka soudním řízením byla kdy naplněna. Exekuci musí vždy předcházet rozhodnutí místně příslušného soudu ve věci samé o oprávněnosti údajného nároku. Exekuce bez předchozího soudního rozhodnutí v těchto případech možná není.

Radíte na výzvy e-mailem nereagovat. Co mám ale dělat, pokud bude žaloba u soudu skutečně podána? Co je to platební rozkaz?
Doporučujeme podnikat další kroky až tehdy, pokud by byla skutečně soudu podána žaloba. Soud nikdy nedoručuje opis žaloby či platební rozkaz prostým e-mailem. Žalobu ani platební rozkaz nedoručuje nikdy žalobce, ale vždy sám soud. V nepravděpodobném případě, kdy by Vám byl soudem doručen platební rozkaz či opis žaloby, je nutné začít se bránit. Jsme přesvědčeni, že tvrzený nárok je neoprávněný a poškozený uživatel by v soudním sporu zvítězil. Platební rozkaz je jedním z procesních nástrojů. V podstatě slouží k tomu, aby bylo zjištěno, zda je nárok tvrzený žalobcem mezi stranami sporný či nikoliv. Proti platebnímu rozkazu můžete do 15 dnů od jeho doručení podat k soudu tzv. odpor, soud pak takový platební rozkaz zruší a bude nařízeno jednání ve věci.

Nikam jsem se neregistroval/a. Přesto mi přišel e-mailem požadavek platby.
Systém fungování webů umožňuje, aby Vaše osobní údaje do formuláře zadal prakticky kdokoliv, kdo je zná. Vzhledem k tomu, že jde o základní údaje známé širokému okruhu osob a někdy i přístupné ve veřejných seznamech, nelze tuto variantu vyloučit. V tomto případě se neznepokojujte a fakturu v žádném případě neplaťte. I zde je na výzvy zbytečné reagovat. Jedním z nejobtížnějších úkolů společnosti by bylo prokázat, že z mnoha lidí, kteří údaje znají, jste je do systému zadal/a právě Vy.

Registrační formulář vyplnil/a syn/dcera/vnuk/vnučka. Není ještě plnoletý/plnoletá. Mění se tím něco?
V zásadě nikoliv. I zde je naše doporučení stejné. Situace je však pro provozovatele webu, který se domáhá platby, ještě obtížnější. Způsobilost nezletilého ke konkrétnímu úkonu je soudem případně posuzována individuálně dle věku a rozumových schopností dítěte.

Co bych měl/a dělat pro to, abych se do podobné situace příště nedostal/a.
Važte si svých osobních údajů a dobře zvažujte, komu je poskytujete. Výše popsané problémy jsou jen jedním z mnoha možných rizik.

reference
Se službami advokátní kanceláře jsme byli velmi spokojeni. Kupní smlouva na nemovitost byla dodána rychle, kvalitně a za dobrou cenu. Náš požadavek na menší doplnění smlouvy byl po tel. konzultaci zapracován do druhého dne. Zároveň nám byl poskynut právní výklad k požadovanému doplnění. Děkujeme a doporučujeme.

Kurkovi, Bílovec /

Služby této kanceláře mohu jen doporučit. Potřeboval jsem vyhotovit smlouvu na převod nemovitosti. Už první komunikace byla velice příjemná. Na vypracování jsem trochu spěchal a pan doktor byl ochotný a smlouvu vyhotovil on-line velmi rychle a za velice příznivou cenu. Vřelé díky zaměstnancům za ochotu a ukázkovou profesionalitu. S další záležitostí se určitě obrátím jen na tuto kancelář.

Ladislav Netrda, Kolínsko ... Převody nemovitostí /

Výborná spolupráce, super přístup! Všechno jasně dané a dodržené!! Mohu jen doporučit!

Ivana Hlachová, Ústí nad Orlicí ... Právní služby /

Potřebovali jsme nechat udělat darovací smlouvu na převod nemovitostí, tak jsme se obrátili na tuto AK. Příjemné vystupování, jak přes mail, tak přes telefon. Rychlé vyhotovení smluv a návrhů na vklad, ochota vysvětlit všechny podrobnosti. Super.

Novosadovi, Vsetín /

S touto AK spolupracujeme dlouhodobě v oblasti zj. smluv a jiných dokumentů naší firmy obchodněprávního charakteru, ve věci řešení a vymáhání pohledávek po splatnosti a právního poradenství. Se spoluprací jsme přitom velmi spokojeni.

So group s.r.o., Vizovice /

Tuto advokátní kancelář jsem oslovila pro vyhotovení darovací smlouvy na nemovitost. Vypracování smlouvy a všech potřebných dokumentů bylo provedeno na profesionální úrovni, s velkou rychlostí a hlavně vše online. Zodpovězení dalších dotazů bylo provedeno s rychlostí a ochotou. AK velmi doporučuji.

Vladimíra Jeřábková, Praha /

Jsme maximálně spokojeni s rychlostí a perfektním vypracováním darovací smlouvy na převod nemovitosti online, včetně popisu postupu, vysvětlení a na závěr ještě za cenu opravdu minimální a s lidským přístupem, který je v dnešní době vzácný. Děkujeme a doporučujeme.

Martina Vajasová, Středočeský kraj /

Tuto advokátní kancelář vřele doporučuji. 2 roky jsme se snažili v rámci naší firmy vymáhat dluh od jedné společnosti, bez úspěchu. Nakonec jsme se odhodlali obrátit na tuto kancelář a již máme uhrazenu převážnou část pohledávky a firma dále komunikuje a snaží se řešit i zbytek. Navíc jsme nemuseli nic platit dopředu. Doporučujeme.

Battovi, Nový Jičín /

Jsem s prací této AK velice spokojená. Chci poděkovat za profesionální přístup. Oceňuji rychlost i kvalitu vytvořené smlouvy vypracované na míru online. Budu doporučovat a i nadále se budu obracet na tuto AK.

Jana Prchalová, Středočeský kraj /

Mohu vyjádřit jen maximální spokojenost s touto kanceláří při řešení darovací smlouvy a převodu nemovitostí. Bezvadná spolupráce, právní jistota, výborná cena. Vřele doporučuji!

Jarolímová Hana, Praha /

Děkuji této AK za velmi profesionální a úspěšnou pomoc při vymáhání mé pohledávky.

Petr Hasík, Uherskohradišťsko /

S touto advokátní kanceláří spolupracujeme dlouhodobě z hlediska právních služeb a poradenství např. ve věcech tvorby a revizí obchodních aj. smluv, řešení a vymáhání pohledávek po splatnosti aj. V tomto směru jsme s AK velmi spokojeni.

RUDOLF lešení s.r.o., Fryšták /

Výborný a profesionální přístup s převodem nemovitosti online, vše rychle vyřízeno, vše jasně vysvětleno. Překvapivě velmi příznivé ceny. Všem jen doporučuji, naprostá spokojenost.

Dagmar Nováková, Praha ... Převody nemovitostí /

Prostřednictvím této advokátní kanceláře jsem řešil vymáhání dlužné částky po dlužníkovi. Oceňuji korekní jednání a bezvadnou právní pomoc. Komunikace probíhala operativně online, což při mém pracovním zatížení představovalo významnou časovou úsporu. Služby advokátní kanceláře můžu doporučit, a to i pro velmi příznivé podmínky pokud jde o odměnu.

MUDr. Luděk Dujka, Nový Jičín /

Veliká spokojenost, požadovala jsem vypracování darovací smlouvy a do druhého dne mi byla doručena, společně s podrobným návodem, co všechno vyřídit, doplnit a vložit na katastr. Naprostá spokojenost.

Polaczková, okr. Karviná /

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  Kontaktní formulář slouží k zadání a zodpovězení zj. dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce právní služby, kterou online nabízíme. Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. Nejsou zveřejňovány a podléhají mlčenlivosti AK. Odesláním formuláře berete na vědomí tyto podmínky a poučení.  });

  ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
  KONTAKTUJTE NÁS – NEZÁVAZNĚ A ZDARMA
  tel. 608 979 055 / On-line chat / sekretariat@advokat-zlinsko.cz

   

  });

  PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

  Darovací smlouva

  Kupní smlouva

  Kontrola smlouvy

  Smlouva směnná

  Spoluvlastnictví

  Převody nemovitostí

  Vymáhání pohledávek

  Exekuční návrh

  Platební rozkaz

  Upomínka - vzor

  Uznání dluhu - vzor

  Právní služby - firmy

  Právní služby - reality

  Obchodní smlouvy

  Rozvod a SJM